fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Goda resultat för Torsås kommun i undersökning

Under hösten har Torsås kommun deltagit i de nationella brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet. De insatser som deltagit i undersökningarna är boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning, servicebostad och gruppbostad.

Undersökningarna omfattar fyra kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. Det har funnits två olika sätt för den enskilde att delta, digitalt eller via pappersenkät. Både det digitala verktyget och pappersenkäterna har kunnat individanpassats efter den enskildes behov. Socialförvaltningen har också haft en objektiv frågeassistent utsedd som kunnat stötta den enskilde.

Brukarundersökningarna är värdefulla på flera sätt, dels för att den enskilde får möjligheten att anonymt framföra vad hen anser om kvalitén i det stöd och hjälp hen får. Dels för att socialförvaltningen får kvantitativa mått att mäta och jämföra för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna, allt utifrån vad de som tar emot stöd och hjälp framfört. Resultaten ger också förtroendevalda och verksamhetsansvariga en bild av hur kommunen lever upp till nationella-, regional- och lokala föreskrifter och mål.

Torsås kommun har uppnått goda resultat i alla insatser i undersökning och vi ser att merparten av de som får stöd och hjälp trivs med både personal och det stöd de får. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb som de ska vara stolta över. Till exempel har 100% av de som deltagit i undersökningen svarat Ja på frågan – Bryr sig personalen om dig?

Nu följer ett arbete med att fortsätta analysera resultaten, diskutera fortsatt arbete för att utveckla och förbättra verksamheten samt säkra kvaliteten och nöjdheten hos de som får stöd och hjälp. Och inte minst diskutera strategier för att bibehålla de goda resultat kommunen fick i år.