Vilket stöd kan jag som äldre få av Torsås kommun?

Enligt socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mer. När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser finns olika former av boenden som alternativ.

Läs mer om stöd för äldre

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att se till att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Våld i nära relation ska särskilt beaktas. Våldet kan finnas i olika slags relationer såsom mellan makar, sambor, särbor, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående. Om du tror att du är eller har varit utsatt för våld i nära relation kan du kontakta en socialsekreterare för att rådfråga kring din situation.

Mer information om våld i nära relation

Har du en nära relation till någon som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk? Då kan du få stöd av kommunens anhörigkonsulent.
Mer information om hur du kan få stöd som anhörig

Om du misstänker att du eller någon i din omgivning har ett missbruk, så kan du kan få vård och hjälp, genom öppenvård eller särskilda insatser.

Mer information om missbruk och medberoende 

Kommunen ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel i det egna hemmet och i särskilt boende.  Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar i team i nära samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Mer information om rehabiliterig, bostadsanpassning, hjälpmedel, med mera

Ansökan om försörjningsstöd sker i första hand genom att du ringer till oss, saknar du denna möjlighet kan du besöka vårt kontor och lämna dina kontaktuppgifter. Du får tala med en socialsekreterare i telefon som gör en preliminär bedömning av din rätt till försörjningsstöd samt svarar på eventuella frågor du har.

Mer information om hur du ansöker om försörjningsstöd

Torsås kommun har samarbete med Kalmar kommun när det gäller skuldsanering och budgetrådgivning. Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder kan du kontakta Kalmar kommun.

Mer information om skuldrådgivning och kontaktuppgifter

Medborgare med funktionshinder ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv med social gemenskap och med möjligheter att forma såväl det egna livet som samhället i stort.
Här kan du få mer information om stöd och hjälp för dig

Du som misstänker eller känner oro att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten. Du kan vara anonym. Det innebär att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan med e-post. Oftast underlättas dock vår kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Mer om orosanmälan

Alla som bor i Torsås kommun ska kunna vända sig till Torsås kommuns socialtjänst, IFO för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn/ungdomar,  eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk, våld i nära relation eller problem med din försörjning.

Till Familj, barn och ungdom