Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Lov och anmälan

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos oss på Torsås kommun om lov, inom eller utom detaljplan.

Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Bygglov

Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål samt ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande. Dessutom ska byggnader utformas så att
karaktärsdrag, kulturhistoria och konstnärliga värden för byggnaden och i området tas tillvara.

I bygglovet granskas att åtgärden gör byggnaden tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

När bygglovet är beviljat krävs även ett startbesked från bygg och miljönämnden för att få påbörja byggnationen. Tänk på att inte påbörja några arbeten förrän du har fått ett startbesked från bygg och miljönämnden. Om arbetena påbörjas innan ett startbesked finns kommer bygg och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Läs mer om bygglov.

Anmälan

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för, måste du göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera vatten och avlopp eller en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning. Läs mer om anmälan.

Rivningslov

Syftet med rivningslov är att nämnden ska göra en bedömning om byggnaden bör bevaras. Rivningslov krävs när ni vill riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanelagt område eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan lov inom detaljplanlagt område. Om rivningen däremot ska utföras utanför detaljplanelagt område krävs det en anmälan enligt plan och bygglagen istället för en ansökan om rivningslov.

Marklov

Marklov krävs för att schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än 50 cm. Utanför detaljplanerat område kan markåtgärder som ”väsentligt ändrar naturmiljön” kräva ansökan för samråd med Länsstyrelsen. Läs mer om marklov.

Bra att känna till

Från det att ansökan har lämnats in komplett har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende.

Om åtgärden inte följer detaljplanen eller områdesbestämmelserna ska ärendet upp i bygg- och miljönämndens sammanträde.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende. Läs mer om avgiften.