Skolkulturplan

Skolkulturplan för förskolan och grundskolan i Torsås kommun

Skolkulturplanen i Torsås kommun utgår från ”Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”, som är framtagen på uppdrag av dåvarande Regionförbundets kulturberedning och antagen av Regionförbundets styrelse 2013-11-22.
Barn och unga är en prioriterad grupp såväl i det regionala som kommunala utvecklingsarbetet.

Alla barn och elever i Torsås kommun ska ha lika möjlighet att möta och delta i kultur i olika former. Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans arbete.

Syfte
Syftet med skolkulturplanen är

• att stärka kulturens roll i förskola och skola,

• att integrera kulturpedagogik i förskola och skola,

• att garantera alla barn i förskolan från 3 år samt alla elever minst två kulturupplevelser per läsår,

• att garantera alla barn och elevers tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen,

• att garantera alla barn och elevers tillgång till olika kulturformer inom ramen för läroplanen,

• att pedagoger ges kunskap om kulturens betydelse i skolan och får regelbunden kompetensutveckling inom kultur,

• att skolkulturplanen är känd för all personal i förskolan och skolan.

Styrmedel

Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

”Relevant” ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

För att en kommun skall kunna ingå i den regionala strategin krävs en lokal, politiskt förankrad, skolkulturplan. Kommuner som antagit lokal skolkulturplan kommer att prioriteras av länskulturen.
Strategin bifogas som bilaga i slutet av detta dokument.

Läroplan för grundskolan samt förskoleklass Lgr11
I skolans läroplan Lgr11 kan man läsa följande: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice¬rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har¬monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” Vidare står det i kapitel 2.3, ”Elevernas ansvar och inflytande”, att ”läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”.

Läroplan för förskolan LpFö 18
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera, kring och beskriva omvärlden. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma, och skapa genom att använda olika material och teknik, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barns utveckling och lärande.

FN:s barnkonvention
I FN:s barnkonvention tar man bland annat fasta på barns rätt att utvecklas. I artikel 31 står:
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Skapande skola
Skapande skola är ett statligt bidrag som administreras av Statens kulturråd. Bidraget söks årligen för att kunna utveckla kulturen i förskolan och skolan genom att komplettera det ordinarie kulturutbudet.

Följande står att läsa om skapade skola-bidraget på Statens kulturråds hemsida:

”Långsiktig integrering av kulturella och konstnärliga uttryck
Bidragets syfte att medverka till långsiktig integrering nås genom de faktiska Skapande skola-projekten som genomförs i samarbete mellan skolan, förskolan och professionella kulturaktörer. Projekten ska ha fokus på elevers eget skapande inom konstområde och ska ge dem möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck som en del i undervisningen. De professionella kulturaktörerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet med den konstnärliga ingången och ger inspiration till nya arbetssätt och ingångar för pedagogerna. På sikt medverkar detta till att konstnärliga metoder och arbetssätt integreras i undervisningen och utveckla skolans och förskolans eget arbete med konst, kultur och estetiska lärprocesser.”

”Treårsprincipen För att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en kulturaktör i högst tre år enligt den så kallade treårsprincipen.”

Organisation och struktur

Skolans kulturråd
Skolans kulturråd skall stärka samverkan mellan förskolan, grundskolan och kommunens kulturenhet och på så sätt stärka arbetet med kultur inom förskolan och grundskolan.
I Skolans kulturråd sitter kulturombud från förskolan, grundskolan (F-9), skolbibliotek, folkbibliotek och kommunens kulturenhet. Torsås kommuns enhetschef för Kultur och fritid är samordnare och sammankallande. Kulturombuden ska vara en länk mellan personal på förskola/grundskola och Skolans kulturråd. Skolans kulturråd träffas minst två gånger per termin. Kulturombuden ska ha tid avsatt för samordning och kompetensutveckling. Budgeten för Skolans kulturråd inkluderar idag inga reskostnader vilka ligger på respektive enhet. Kulturaktiviteter för förskolan och fritidshemmen ligger utanför Skolans kulturråds budget.

Skolans kulturråd – Ansvarsområden
• att ta fram och samordna kulturaktiviteter utifrån skolkulturplanen bilaga 1,
• att arbeta med elevdelaktighet,
• att ta fram och samordna kulturaktiviteter till Skapande skola med elevdelaktighet som ledord,
• att initiera och föreslå fortbildning för lärarna,
• att initiera och föreslå kulturprojekt,
• att samordna skolbio,
• att ansvara för att skolkulturplanen är ett levande dokument som integreras i skolans verksamhet,
• att uppdatera och revidera skolkulturplanen när behov finns,
• att säkerställa att samtliga elever får möta professionella kulturutövare,
• att sträva efter samverkan med lokala aktörer,
• att sträva efter samverkan med regionala aktörer.

Förskolans kulturråd
Förskolan har ett eget mindre kulturråd med kulturombud från förskolan, folkbiblioteket och Kultur och fritid. Torsås kommuns enhetschef för Kultur och fritid är samordnare och sammankallande. Förskolans kulturombud ska vara en länk mellan personal på förskolan och förskolans kulturråd. Förskolans kulturråd träffas en gång per termin. Kulturombuden ska ha tid avsatt för samordning och kompetensutveckling. Kostanden för kulturaktiviteter delas mellan förskolan och Kultur och fritid. Förskolan står för ev. reskostnader.

Förskolans kulturråd Ansvarsområden

• att ta fram och samordna kulturaktiviteter,
• att arbeta med delaktighet,
• att ta fram och samordna kulturaktiviteter till Skapande förskola.

Folkbiblioteket/skolbiblioteken

Biblioteken – Ansvarsområden
• att arbeta för att väcka barns och ungdomars läslust och ge dem tillgång till litteratur i olika former,
• att driva läsfrämjande aktiviteter,
• att arrangera programverksamhet för barn och ungdomar,
• att erbjuda personal inom förskolan och skolan samt föräldrar information om läsning och litteratur i olika former.

Länkar:
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

www.kulturradet.se

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Kulturplan per årskurs

Förskola 3–5 år Musik eller teater

F Läsprojekt

1 Sagor och sägner

2 Författarbesök

3 Tidsresa stenåldern med Kalmar läns museum, Filmprojekt

4 Workshop/skapande på Kulturmagasinet i Bergkvara

5 Författarbesök kopplat till skrivartävling

6 Workshop dans

7 Författarbesök

8 Låtskrivarworkshop/musik

9 Teater
Besök på Marinmuseum i Karlskrona

Särskolan Deltar antingen med respektive åldersgrupp eller som egen grupp

Bokprat till samtliga årskurs F-6 samt särskola och till årskurs 7–9 på efterfrågan. Enligt Läsfrämjandeplanen.

Skolbio till samtliga årskurser 7–9 samt årskurs F-6 utifrån budget.

Teater och musik för skolan utifrån utbudsdagar och budget.

Använda Kulturskolan som en resurs i förskola och skola.