Torsås 1:116 – Lunnagatan

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till detaljplan upprättats.

Syftet med en ny detaljplan för Lunnagatan är att planlägga fastigheten för bostads- och vårdändamål. Vidare är syftet att skydda befintlig skogsdunge i väster med bl a bevarandevärda träd och gc-väg från exploatering.

Planarbetet genomförs med ett standardförfarande.

Under samrådet gavs möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Under granskningsskedet ges en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Plankarta, Planbeskrivning samt Undersökning om betydande miljöpåverkan bifogas därför denna skrivelse för att de som är berörda skall kunna ta del av dem och, i den mån det behövs, ställa frågor och framföra synpunkter. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen i kommunhuset för den som där vill få förklaringar eller diskutera utformningen.

Synpunkter bör lämnas skriftligen. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden senast tisdagen den 6 december 2022 för att kunna beaktas under samrådstiden.

Ytterligare information lämnas av planarkitekt Fredrika Ternelius 0486 – 33205.

Granskningsskede
Plankarta
Planbeskrivning
Underrsökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse