Torsås 1:116 – Lunnagatan

Den nuvarande byggnaden på Torsås 1:116 är i dåligt skick. Fastighetsägaren -Torsås Bostads AB önskar ersätta byggnaden med ett trygghetsboende i fyra våningar. Gällande detaljplan tillåter en våning och 20 procent byggnadsarea. Torsås Fastighets AB har inkommit med en ansökan om planläggning för att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Torsås 1:116.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-02-24 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att syftet med en ny detaljplan är att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostads- och vårdändamål för del av fastigheten Torsås 1:116.

Under samrådsskedet ges berörda och intressenter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget.

De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast onsdagen den 15 november 2021 för att kunna beaktas.

Då området inte antas vara av betydande intresse för allmänheten genomförs planarbetet med normalt planförfarande.

Mer information om själva planprocessen (extern länk)

Samrådsskede
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan