Ny information från Folkhälsomyndigheten om smitta och testning Läs mer ›

Översiktsplan 2017

Varje kommun ansvarar för planering av mark och vatten inom den egna kommungränsen. I översiktsplanen ska framgå hur kommunen ser på var det till exempel ska byggas nya bostäder och verksamhetsområden samt ny infrastruktur i stora drag. Det ska också framgå hur kommunen ställer sig till och tar hänsyn till de riksintressen som finns i kommunen.
Den gällande översiktsplanen, Översiktsplan för Torsås kommun 2010, antogs i kommunfullmäktige i oktober 2010. Under de tio år som gått sedan dess har en del hänt som betyder att en reviderad, och i vissa delar ny, översiktsplan behöver tas fram. Arbetet med denna pågår och under första halvåret 2021 kommer förslaget att finnas för samråd. Alla som verkar på ett eller annat sätt i kommunen är då välkomna att lämna synpunkter på förslaget.
Under arbetets gång är det översiktsplanen som antogs 2010 som är gällande tills en ny översiktsplan har blivit antagen och vunnit laga kraft. Gällande översiktsplan kan ni läsa här.