Översiktsplan 2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny digital översiktsplan för Torsås kommun. Översiktsplanen tar sikte mot år 2040 och beskriver målsättningen för hur kommunen ska utvecklas, se ut och fungera i framtiden. Dialog och delaktighet är viktigt när en ny översiktsplan tas fram. Under processens gång ges flera tillfällen för allmänheten och andra intressenter att lämna synpunkter och delta i utformningen av den nya översiktsplanen.

Vad är översiktsplan 2040?
Varje kommun ansvarar för planering av mark och vatten inom den egna kommungränsen. Översiktsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten i kommunen och i den ska det framgå var det är lämpligt att bygga nya bostäder, verksamhetsområden och ny infrastruktur i stora drag. Det ska också framgå hur mark- och vattenområden ska utvecklas och vilka andra värden som ska tillvaratas för att kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning.

Varför tar vi fram en ny översiktsplan?
Den nu gällande översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige i oktober 2010. Under de elva år som gått sedan dess har en hel del hänt som innebär att det finns behov av att ta fram en ny översiktsplan med sikte på nya mål och med en starkare koppling till hållbar utveckling.

Hur går arbetet till?
Processen för att ta fram en översiktsplan styrs till stor del av plan- och bygglagen. Figuren nedan redovisar kommunens tidplan för processen.

Tidplan
• Höst/Vår 2021/2022: Vi fortsätter arbetet med att ta fram ett första förslag på översiktsplan 2040.

• Höst/Vinter 2022/2023: Vi genomför ett samråd där du får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

• Våren 2023: Vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.

• Hösten 2023: vi ställer ut planen för granskning och du kan återigen lämna dina synpunkter.

• Våren 2024: Planen planeras att antas av kommunens politiker. Därefter gäller översiktsplan 2040 för Torsås kommun och ersätter tidigare översiktsplan.