Om coronaläget. Omsorgen i sommar Läs mer ›

Vuxna

Anmälan eller ansökan

Myndighetsenheten utreder och handlägger ärenden kring vuxna. I huvudsak rör det sig om beroendeproblematik, men det kan också handla om andra frågor. Är du orolig för någon vuxen eller själv vill ansöka om hjälp så kan du vända dig till oss.

Du kan ringa till telefonmottagningen om du vill anmäla att någon behöver hjälp från socialtjänsten på grund av missbruksproblem. Vid akuta ärenden ta kontakt med socialkontorets reception.

Om du själv vill ha vård eller behandling för alkohol- eller drogproblem vänder du dig i första hand direkt till öppenvården.

Om du vill ansöka om vård eller behandling på behandlingshem vänder du dig till telefonmottagningen.

Efter kontorstid kan Du ta kontakt med Jour se länklista nedan

Utredning

När Socialkontoret får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, görs först en förhandsbedömning.

Det innebär att man kontaktar den som anmälan rör, informerar om att anmälan inkommit och vad den innehåller.

Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård.

Om personen inte är intresserad av någon vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enl. § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas.

Vård enligt LVM beslutas av länsrätten och kan vara i maximalt 6 månader. Den kan inte förlängas.

När en egen ansökan inkommer till socialkontoret om vistelse på behandlingshem öppnas en utredning. Under utredningstiden undersöks om alla öppenvårdsalternativ är uttömda. En bedömning görs om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Du har rätt att få vara delaktig i och att läsa din utredning. Utredningen avslutas med ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga enligt den besvärshänvisning som lämnas.