Årskurs 7 och 9 till skolan på måndag Läs mer ›

Vårdnad, boende, umgänge

Vårdnad

Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innebörd reglerar det ansvar en förälder har för sitt barn, tills det fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har en sådan kontakt med den andre föräldern, som barnet behöver. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, det vill säga företräder barnet i ekonomiska frågor.

Föräldrar som inte är överens i vårdnadsfrågan kan erbjudas samarbetssamtal på socialförvaltningen. Om de inte kan enas kan de gå vidare till domstol. Det blir då ofta beslut om en vårdnadsutredning, som vanligtvis tar 4 – 6 månader. Denna görs av socialsekreterare och utgår från barnets behov och barnets bästa. Domstolen kan även fatta ett interimistiskt beslut om vårdnaden (= tillfälligt beslut), som gäller under utredningstiden.

Boende

Genom en förändring i föräldrabalken, som tillkom 1998, ges tingsrätten möjlighet att besluta om var ett barn ska bo utan att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Socialförvaltningen gör dessa boendeutredningar på uppdrag av tingsrätten. Vid konflikter om boendet, kan föräldrarna erbjudas samarbetssamtal på socialförvaltningen och ges då möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna. Vid ett växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsstöd kan dock utbetalas i form av utfyllnadsbidrag.

Har Du frågor om underhållsstöd/underhållsbidrag kontakta Försäkringskassan 0771-52 48 00.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor med. Umgänget skall utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses.

De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget skall se ut. I de fall föräldrarna inte kan komma överens om umgänget kan de vända sig till socialförvaltningen för samarbetssamtal med syfte att nå en uppgörelse. Föräldrar som så önskar kan få hjälp med att upprätta avtal.

Når de inte en överenskommelse, kan föräldrarna vända sig till tingsrätten för att få frågan avgjord. Liksom då det gäller vårdnads – och boendetvister, får ofta socialförvaltningen i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning innan beslut fattas.