Just nu pågår vaccinering. Så här går det till. Läs mer ›

e-Hälsa Nationell-Regional

Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer på olika nivåer och aktörer är helt avgörande. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan informationen presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser inom hela vård- och omsorgssektorn.

SKR—Sveriges kommuner och Regioner
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och
använda resurserna mer effektivt. Mer information hittar du i länkarna

Kalmar läns digitala agenda antogs i december 2014 och gäller för åren 2015-2020. Agendan är en långtidsstrategi för hur Kalmar län ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt

SVEA – SamVerkan EhälsA
Nätverk för Kommunala kontaktpersoner för eHälsa i Kalmar län som arbetade och samverkade vid införandet av  digitala trygghetstjänster. Nätverket upphörde 2017 i december
I Regionförbundet i Kalmar län fanns en kommunal eHälsosamordnare med uppgift att bland annat driva och koordinera eHälsoarbetet för länet.