fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Eldningsförbud i Torsås kommun

Torsås kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Torsås kommun gäller följande:

1 §     Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 §     Förbudet gäller från 2023-05-26, kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 §     Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Torsås kommun

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En länsstyrelse och en kommun har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark.