Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och Fastighetsnämnden har det politiska ansvaret över teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet.

Folkvalda politiker Teknik- och fastighetsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar skogar och hamnverksamhet. Teknik- och fastighetsnämnden har också ett övergripande ansvar för trafikfrågor.
Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader.

Nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare och har som regel sammanträde en gång i månaden.