Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att lagstiftningen följs enligt Plan- och Bygglagen och Miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen och den lagstiftning som knyter an till dessa lagar. Det innebär att vi arbetar med planer, bygglov och miljöfrågor, det vill säga i princip allt du kan se och ta på.

Sök kontakter inom Torsås kommun
Till huvudsidan för Bo, miljö och trafik på Torsås kommuns hemsida

Så här är Samhällsbyggnadsförvaltningen organiserad

Planering

Bidrar till att skapa ett hållbart samhälle genom planering av markanvändningen.  Vid lokalisering av bebyggelse och dess utveckling kan de ta fram var det kan vara lämpligt utifrån den planering som tidigare gjorts eller bedöma om ny detaljplan behöver tas fram.

Bygg

Lämnar råd, upplysningar och beslut gällande bygglov, energifrågor och bostadsanpassning. Tar även beslut gällande startbesked och slutbesked vid byggen.

Miljö

Arbetar för en hållbar framtid inom miljö, natur, god hälsa och säker livsmedelshantering. Genomför tillsyn av olika verksamheter. Bidrar med rådgivning gällande energi- och klimatåtgärder.