Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens organ för kommunövergripande ekonomiska frågor. Avdelningen svarar för sammanställning av budget, uppföljning, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Vi gör också ekonomiska utredningar och ansvarar för utvecklingen av den ekonomiska styrningen.

Ekonomiavdelningen sköter även kommunens försäkringsskydd samt har en samordnande funktion för kommunens inköpsverksamhet.

Vidare svarar avdelningen för förvaltningen av kommunens likvida medel, upplåning samt rådgivning åt kommunledningen och övriga nämnder i frågor av ekonomisk karaktär. Avdelningen ansvarar också för registrering av kundfakturor, betalningsövervakning, kravhantering samt kommunens kassatransaktioner.