Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Störningar i elförsörjningen och elektronisk kommunikation

Då hela samhället är beroende av både elförsörjning och elektronisk kommunikationer kan konsekvenserna vid strömavbrott och bortfall av elektronisk kommunikation bli stora.

Direkta effekter är att telekommunikationerna kan påverkas med konsekvenser för förmågan att ringa 112 och använda trygghetslarm. I strömlösa områden kan det finnas personer som vårdas hemma som har elberoende livsuppehållande medicinsk utrustning. Sådan utrustning har normalt bara batterireserver för två till fyra timmar.

Kommunala vatten och avlopp är beroende av både el och elektronisk kommunikation för bland annat pumpstationer. Ett längre elavbrott kan också ge omfattande skador på fjärrvärmesystemet. Utan el fungerar inte heller kylning av livsmedel vare sig i hushåll eller i butiker. Listan kan göras lång och ju längre och mer omfattande ett strömavbrott är desto allvarligare blir konsekvenserna.

En elbristsituation skulle i dagsläget leda till att delar av elnätet helt stängs av en viss tid av dygnet i ett roterande system så att alla i princip kan räkna med att vara utan el ett antal timmar varje dygn så länge elbristen består.
Fungerande telefoni är viktigt för de flesta verksamheter. Om man bara ser till liv och hälsa behövs telekommunikationer bland annat för att den enskilde ska kunna nå 112, för trygghetslarm och automatlarm för brand och för blåljusmyndigheternas egen kommunikation.

Att IT-systemen fungerar är en förutsättning för de flesta verksamheter och avbrott kan leda till såväl produktionsbortfall som direkta hot mot liv och hälsa om till exempel elektroniska patientjournaler inte är tillgängliga.

Störningar i de elektroniska kommunikationerna kan uppstå på grund av elstörningar eller elbrist, fysisk skada exempelvis på grund av kabelbrott eller kraftigt oväder eller som en följd av medvetna attacker (som fysiskt sabotage, överbelastningsattacker eller datavirus). Tekniska problem för en enskild operatör kan påverka även andra abonnenter. Erfarenhetsmässigt kan sådana problem vara från några timmar upp till ett dygn.