Stinsen 1 – Gamla Turistbyrån

Den kommunägda fastigheten Stinsen 1 – Gamla turistbyrån är idag planlagd för allmänt ändamål preciserat som bibliotek och garage. För att möjliggöra en bredare användning av fastigheten tas en ny detaljplan fram för fastigheten. Området har ett attraktivt läge nära en vältrafikerad väg.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-08-19 att ge dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen (bygg- och miljöförvaltningen) i uppdrag att ta fram en detaljplan. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra centrumanvändning samt icke störande verksamhet. Detta innebär att ett brett ändamål av verksamheter lämpliga inom tätorten kommer att tillåtas.

Ett samråd har genomförts under perioden 2020-11-06-20-11-23. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och skickas nu ut tillsammans med detaljplanens bearbetade planhandlingar för granskning.

Under granskningsskedet ges berörda och intressenter en sista möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. fram De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast fredagen den 18 juni 2021 för att kunna beaktas.

Då området inte antas vara av betydande intresse för allmänheten genomförs planarbetet med normalt planförfarande.

För mer information om själva planprocessen klicka här! https://www.youtube.com/watch?v=jC5kag6veNs

Granskningsskede

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan.

 

Utredningar

Miljöteknisk markundersökning