Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Stinsen 1 – Gamla Turistbyrån

Den kommunägda fastigheten är idag planlagd för allmänt ändamål preciserat som bibliotek och garage. För att möjliggöra en bredare användning av fastigheten tas en ny detaljplan fram för fastigheten. Området har ett attraktivt läge nära en vältrafikerad väg. Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-08-19 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra centrumanvändning samt icke störande verksamhet. Detta innebär att ett brett ändamål av verksamheter lämpliga inom tätorten kommer att tillåtas.

Ett samråd har genomförts under perioden 201106-201123. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och sedan skickas ut tillsammans med detaljplanens bearbetade planhandlingar för granskning.