Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Söderåkra 6:15 – Snickeriet – samråd

Planen är nu ute för samråd och har skickats till berörda fastighetsägare, myndigheter och föreningar under perioden 2020-06-17 – 2020-07-08. Om du har synpunkter är det bra om du skickar dem så tidigt som möjligt under den här tiden.

Inkomna synpunkter kommer sedan att sammanställas och presenteras för bygg- och miljönämnden.

Planområdet är beläget i Söderåkras södra del och gäller fastighet Söderåkra 6:15. Fastigheten med tillhörande byggnad har tidigare använts som snickeri, den aktuella detaljplanen tillåter småindustri. Fastighetsägarna vill använda tomten som bostad.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 april 2018 att ge uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genom planläggning pröva möjligheten att använda fastigheten Söderåkra 6:15 för bostadsanvändning och att planens syfte är att tillåta bostadsanvändning och att platsens värden bevaras.

Krisledningsnämnden beslutade 2020-06-09 att godkänna föreslagna handlingar för samråd och att ett genomförande av den föreslagna detaljplanen ej bedöms innebära betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen 4kap 34§.