Söderåkra 6:15 – Snickeriet

Planområdet är beläget i Söderåkras södra del och gäller fastighet Söderåkra 6:15. Fastigheten med tillhörande byggnad har tidigare använts som snickeri, den aktuella detaljplanen tillåter småindustri. Fastighetsägarna vill använda tomten som bostad.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 april 2018 att ge uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genom planläggning pröva möjligheten att använda fastigheten Söderåkra 6:15 för bostadsanvändning och att planens syfte är att tillåta bostadsanvändning och att platsens värden bevaras.
Planen har varit ute för samråd och skickats till berörda fastighetsägare, myndigheter och föreningar under perioden 2020-06-17 – 2020-07-08. Granskningsskedet pågick 20-10-20 – 20-11-03. Inkomna synpunkter har sammanställts och presenteras för bygg- och miljönämnden.

Detaljplanen för Snickeriet antogs av bygg- och miljönämnden 2020-11-18.

Antagandehandlingar
Snickeriet Plankarta
Snickeriet Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Snickeriet Undersökning
Planbeskrivning