Om coronaläget. Kollegorna på gata/park kör ut mat för hemtjänsten Läs mer ›

Söderåkra 6:35 – Snickeriet

Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-04-18 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Avsikten är att upphäva nuvarande detaljplan som tillåter industrianvändning och att ta fram en ny detaljplan som tillåter bostadsanvändning.

Ett tidigt skede av planarbetet pågår.