Strukturkalkning

Nu avslutas projekt LOVA Grisbäcken steg 2. Fokus i projektet har varit att genomföra åtgärder som håller fosfor kvar i åkermarken. Fosfor som i stället för att läcka ut från lerjordar till närliggande dike och vattendrag kommer grödan tillgodo.

Under april 2016- december 2018 görs uppföljningar för att se hur strukturkalkning fungerar och om samma/liknande mervärden skapas här som
exempelvis i Västervik där mark har 20 % lera eller mer.

Vad är det för specifikt med strukturkalk?

Strukturkalken är en blandning mellan släckt eller bränd kalk (ca 10- 20 %) och vanlig kalk. Kalksammansättningen är framtagen för att reagera med marken för att skapa en bättre markstruktur.

Kalken är dyr i inköp men åtgärden beräknas hålla i minst 15 år.

Effekten

 • Effekten av strukturkalkningen är omedelbar om man gör rätt!
 • Snabbare upptorkning på våren
 • Mindre motstånd- lägre bränsleförbrukning, 20 % i eget försök.
 • Längre tidsfönster att bruka jorden
 • Möjlighet att odla andra växter
 • Bättre vattenhållande förmåga Rätt utfört- Lång hållbarhet > 15 år
 • I bästa fall, ökad skörd

Att sprida kalken om väderförhållande är halvdana, är att lura sig själv! Det blir en kalkeffekt, men ruskigt dyr, i förhållande till ordinär kalkning.

Genomförande

 • Marken bearbetas minst 2 ggr
 • Marken måste vara torr
 • Kalken sprids med precisionsspridare ca 7-10 ton/ha.
 • Marken bearbetas, minst 2 gånger.
  » Torrt, snabb in bearbetning, Snabbare och desto mer bearbetad marken är- bättre effekt ger strukturkalken, om marken är torr!
Viktiga faktorer att förhålla sig till:
 • Lera > 12 %
 • Kräver nedbrukning vid rätt tid, behov av planering vid anläggande.
 • Dyrare än vanlig pH-kalkning om man inte gör rätt från början.
 • Risker vid hanteringen av den brända kalken, irriterande vid kontakt.
 • Kalken som lagras, lagras i en kompakt toppig hög.
 • Torrt väder är A och O annars blir det endast en dyr kalkning av åkermarken.