Sedimentfällor/fosfordamm

Sedimentsfällans huvuduppgift är att hålla kvar sedimentet där fosforn binds in i de grövre partiklarna.

En sediment fälla/Fosfordamm placeras så att täckdikesvatten samlas in. I sedimentfällan ska det finnas en djupare del och 3/4 som är grundare växtdel.

Huvuduppgift är att hålla kvar sediment och fosfor i fällan/dammen. Fosfor binds oftast till grövre partiklar. Dessa partiklar sedimenteras på sin färd mot vattendraget. Kvävet i vattnet omvandlas till luftkväve när vattnet saktar in och breder ut sig över en större yta. Sedimentet tas upp ur fällan regelbundet. Sedimentet som fosforberikats läggs på åkermarken i närområdet.

Effekten

 • Effekten Minskad sedimentation nedströms sedimentfälla/fosfordammen
 • Mindre näring i vattnet
 • Håller kvar vattnet och sänker vattnets hastighet
 • Ökad grundvattenbildning
 • Avlastar vattendraget när mycket vatten är i omlopp.

Genomförande

 • Bredd minst 4 meter och ca 20 meter lång
 • Anläggs i befintligt dike
 • En djupare del ¼ av sträckan
 • Den djupa delen ska 1-1½ meter djup
 • Den grunda delen ca 0,2-0,4 meter djup med växtlighet, Desto snabbare vegetationen återhämtar sig desto mindre sediment går ur anläggningen.

Viktiga faktorer att förhålla sig till:

 • Vattenverksamhet, måste ta ställning om privata eller allmänna intressen kan påverkas.
 • Överväga om ansökan till länsstyrelsen krävs eller ej.
 • Anläggs i område som läcker P (lera eller mjäla)
 • Anläggs aldrig i vattendrag, utan tillflöden till vattendrag
 • Djuphålan får inte vara för djup
 • Vegetation krävs
 • Underhåll av anläggningen krävs, regelbundet.