Minska fosforläckage från åkermark

Här hittar du mer om projektet Grisbäcken steg 2, om strukturkalkning, fosfordammar och sedimentfällor, filmer och viss dokumentation. Här kan ni även titta närmare på täckdiken och lerhaltskartor nära er. Göra om kartorna till styrfiler för er GPS.

Välkommen att botanisera. Hoppas ni får nytta av informationen. Så snart mer uppföljning genomförts kommer den läggas ut här.

Ber om ursäkt på förhand för att våra egenproducerade filmer inte håller så hög standard, men vi har valt att lägga projektpengarna på åtgärder för att minska fosforläckage.

Grisbäcken steg 2

Var ett LOVA-projekt som medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Fokus låg på att hålla kvar näringen på åkermark för att gynna växterna och för att minska näringsläckaget till Grisbäcken.

Målet med arbete var att genomföra en variation av åtgärder som leder till att näringsläckaget till Grisbäcken reduceras med > 110 kg/år som senast 2027. Åtgärderna gjordes både på land och i vattendraget.

Projektet gjordes i samarbete med LRF, Greppa näringen, Torsås kommun, kustmiljögruppen och vattenrådet.

Alla åtgärder gjordes frivilligt men delaktigheten krävde egna insatser.

Projekttiden var april 2016-december 2018. Under projekttiden fanns en tjänst på 50 % för att driva arbetet framåt. Tjänsten fördelas mellan Pernilla Landin, Torsås kommun, Bertil Aspernäs, Ralf Johansson, Magnus Svensson lantbrukare i Torsås kommun.

Aktivitet  2016 2017 2018
Avfasning av dikesslänter x
Strukturkalkning x x x
Kantzoner, tvåstegsdiken, kalkfilterdiken x
Fångdammar, sedimentfälla för fosfor x x
Våtmarker x x
Resultatspridning x x x
Utvärdering x x x

Tabell: Visar åtgärder enligt projektplanen.

Genomförda och Planerade åtgärder.

Sammanlagt har 57 Ha åkermark struktukalkast mellan åren 2016-2018.

  • 2016 strukturkalkades 17 Ha åkermark.
  • 2017 strukturkalkades 7 Ha av 30 planerade.
  • 2018 strukturkalkades 33 Ha

Under projekttiden skulle 75 Ha åkermark strukturkalkats. Målen uppnåddes inte pågrund av den blöta sommaren 2017 och den extremt torra sommaren 2018.

Under 2017-2018 undersöktes områden för våtmarker.

Under 2017 och 2018 diskuterats flera kompensationsåtgärder och under 2018, genomfördes åtgärderna.

I projektplanen ingick det att anlägga tvåstegsdike och avfasning av dikeskanter. Dock har inte dessa åtgärder planerats inom projekttiden.

Information om sedimentfällor och fosfordamm
Information om strukturkalkning
Information om  geografiska lerhaltkartor (Google earth)