Installation av eldstad och rökkanal

Ett startbesked ska finnas i er hand innan installationen av eldstaden få påbörjas. Det får ni genom att lämna in en anmälan till Bygg- och miljönämnden där den ska behandlas. Tänk på handläggningstiden, för att vara säker ska handlingarna lämnas in minst tre veckor innan arbetet avse att påbörjas.

Till anmälan ska följande handlingar inlämnas:

  • Blankett Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, se länk till höger
  • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
  • Planritning i skala 1:100 som redovisar eldstadens placering i fastigheten
  • Minst två fasadsritning i skala 1:100 som redovisar skorstenen med höjd från taket där skorstenen passerar. (Inlämnas vid installation av rökkanal.)
  • Fabrikat och typ på en miljögodkänd eldstad och rökkanal som ska installeras.
    Prestandadeklarationen behöver innehålla information om högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåerna på lägsta tillåtna verkningsgrad.

Blanketten fylls i och undertecknas. Gör en enkel skiss som visar var spisen är placerad och hur skorstenen ser ut på fasaden. Skissen ska innehålla fastighetsbeteckning, ärendemening/rubrik, skala, datum samt namn på den som ansvarar för uppgifterna på ritningen.

När installationen är klar och skorstensfejarmästaren har besiktigat och godkänt installationen skriver skorstensfejarmästaren ett besiktningsprotokoll som skickas till bygg- och miljönämnden. Därefter skriver nämnden ett slutbesked som skickas till berörd fastighetsägare och anläggningen får tas i bruk.