Bostadsanpassning

Funktionsnedsättning kan medföra att det uppkommer svårigheter i det dagliga livet. Då kan en anpassning av bostaden behövas för att förenkla vardagslivet. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger ansökningar för bidrag till bostadsanpassning för boende i kommunen.

Ansökan och beslut

Vid en ansökan om bostadsanpassning görs en utredning som avslutas med ett beslut i Bygg- och miljönämnden. Utredningen innehåller bl.a. ett intyg utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig, om funktionshindrets omfattning. Förslag till åtgärder lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, av den sökande.

Vad ges bidrag till?

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget kan användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan användas för att t ex ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, åtgärder av gångvägar m.m. I samband med allergisanering lämnas bidrag för t ex utbyte av olämpligt golv och väggmaterial.

Olika funktionshinder

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden, t ex vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis och psykisk utvecklingsstörning.
Bostaden måste från början uppfylla lägsta godtagbara standard och efter ombyggnaden fungera bra för den funktionshindrade. Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller utgöra normalt bostadsunderhåll.

Vem kan få bostadsanpassning?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren.

Läs mer på Boverkets hemsida.