Magasiner och
fördröja - ett
helhetsgrepp (LOVA projekVåtmark kyrkans parkeringt)

April 2014 -oktober 2016 har ett projekt pågått i Torsås samhälle med fokus på att Magasinera och fördröja vatten – ett helhetsgrepp.

Området som ingick i detta projekt är från Ådala (i höjd med infarten till Kvilla) ner till Almäng (efter TBS). Sträcka går genom Torsås samhälle.

Då projektet var ett LOVA projekt var huvudfokus att genomföra åtgärder som reducerar näringsläckage till våra vattendrag. Vi tänkte stort, varför inte göra en plan för där även tillgänglighet, biologisk mångfald i vatten och på land och samhällsnytta ingår. Sist men inte minst vet vi idag att vatten är viktigt, när det finns lite påverkas vi liksom när det finns mycket. Målet med att genomföra vattenåtgärderna är att reducera mängden kväve och fosfor i vattnet, detta görs i samband med att vattenåtgärderna saktar ner vattenhastighet och magasineringskapaciteten ökar.

Ett annat mål är att lyfta fram den vackra naturmiljön i ödet. Genom att ekarna friställs, kommer solen nå inpå ett annat sätt än idag detta gynnar den biologiska mångfalden i form av insekter och skalbaggar som lever i gamla ekmiljöer. Vi ser att vi aldrig kan bygga bort alla risker med mycket vatten men vi kan rusta oss bättre för då det finns lite vatten. Våtmarkerna som har anlagts har en betydande roll speciellt då det är brist på vatten.

Under våren 2015 framställdes en övergripande plan, Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle-idéer och vision. Vi kommer att använda planen som en plan för kommande arbetet i området fram till ca 2020.

I planen ingår olika magasinerande och fördröjande åtgärder, naturvårdande åtgärder, tillgänglighet och rekreation mm.

VAD HAR GJORTS I ÅTGÄRDSOMRÅDET?

De stora fina ekarna i ödet har röjts fram

Arborister har vårdat ekarna i Ödet och tagit bort gamla grenar som kunde utgöra en risk för förbipasserande

Belysning ut med gölen.

Förbättrade stigar ut med gölen.

Plantering av ca 200 Rhododendron och Azaleor.

Utplacering av bänkar

Planetering av buskar och träd.

En Bronsåldersgrav har hittats

Övergripande plan har tagits fram. Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle-idéer och vision.

2 detaljprojekteringar av våtmarker har tagits fram och en har skrotats.

1 nya detaljprojekteringar av våtmarker har gjorts.

Borttagande av kompost vid kyrkans parkering genomfördes under vintern 15

Länsstyrelsen har gett beslut för 2 våtmarker.

Informationstavla vid Vallermansgöl har placerats ut

Risvasar har Torskolan gjort och placerat ut i gölen.

Fågelholkar har placerats ut vid Ödet.

Insektshotell har gjorts tillsammans med förskoleklassen Grodan, placering i Ödet.

Syrejektor och fontän har placerats ut i Gölen.

Finansiering och samråd har gjorts gällande borttagande av vandringshinder vid gölen

Ansökan om borttagande av vandringshinder har avslagits av Länsstyrelsen.

Södra har röjt vid cykelvägen mellan återvinningen och Villagatan.

Grillplats på ödet har anlagts.

Hundbad har anlagts vid gölen

Våtmarken/dagvattendammen vid kyrkans parkering har anlagts.

Insådd av ängsblandning har gjorts vid kyrkans parkering

Området runt kyrkans parkering, dagvattenbrunn, sluttningar och asfalt har korrigerats och iordningställts

Våtmark vid Ilingetorp har anlagts

Projektet har slutredovisats.

Ett stort antal samhällsvandringar har genomförts speciellt sedan maj 2016, då många av åtgärderna fanns på plats.


Här hittar ni

En liten broschyr över genomföra åtgärder (PDF)

Planen Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle-idéer och vision (PDF)

ÄVEN ATT PROJEKTET ÄR SLUT, ÄR INTE ALLA ÅTGÄRDER GENOMFÖRDA.
VI FORTSÄTTER

KYRKANS PARKERING

Att försköna området vid kyrkans parkering.
Att tillgängliggöra området.
Siktlinje kommer att tas fram från parkeringen mot scoutstugan.
Informationstavlor kommer sättas ut
Utplacering av bänk och bord

GÖLEN

Naturlekplats

ÅTGÄRDER I ÖVRIGT

Påbörjar projektering för att åtgärda området mellan Österbrogatan/Industrigatan.
Projektering för en våtmark vid Villagatan
Tillgänglighet

Åtgärder kommer genomföras successivt fram till 2019-2020. 

 


 

 

 

Kontakt

Pernilla Landin

Tfn: 0486-331 87
E-post: Pernilla Landin

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se