Program för Bergkvara 2:1. 2:44 m fl - hamnen

forsida_bild_bergkvara2.1_hamnen

Syftet med programmet är att undersöka hur området kan utvecklas för att skapa en ny stadsdel i Bergkvara samhälle. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att ett program ska tas fram där möjligheter och begränsningar för en planläggning av området tydliggörs.

Detaljplanen för Bergkvara municipalsamhälle, som vann laga kraft 1932-06-22, består till stor del av mark för trafikändamål. All spårbunden trafik lades ner i Torsås kommun 1955 och hamnverksamheten inom planområdet är liten. Den gällande planen hindrar andra användningsområden av Bergkvara hamnområde. 

Ett program är det första steget, ett tidigt skede, i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget. Det behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen, via mail till samhallsbygginfo@torsas.se eller per post. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden senast måndagen den 2 oktober 2017 för att kunna beaktas under programsamrådstiden.

OBS! Samrådstiden har förlängt till den 2 oktober. Ytterligare ett informationsmöte kommer att hållas den 21 september mellan 17 - 19

i skolmatsalen i Bergkvara.

 

Ytterligare information lämnas av planarkitekt Fredrika Ternelius 0486 – 33205.

 

Programskede
»Planprogram
»Miljöbedömning

Några illustrationer som visar hur en utbyggnad enligt planprogrammet skulle kunna se ut har tagits fram. Illustrationerna går även att titta på med VR-glasögon.

 

 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se