Att tänka på inför sotningsavtal med annan entreprenör

Den fastighetsägare som ansöker om att få någon annan behörig sotare än den av kommunen utsedda sotarmästaren, ska vara medveten om att ansvaret för sotningen helt övergår till fastighetsägaren. Entreprenören som sotar har inget juridiskt ansvar. Ni skriver under på att ”Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. Jag är införstådd att jag tar över ansvaret för sotningen av de objekt som jag erhåller medgivande för. Jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt. Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild journal, som skall kunna uppvisas vid brandskyddskontrollen”

Ansökan måste skickas in till räddningstjänsten, det är de som kontrollerar om det är fastighetsägaren som ansöker om egensotning (det är endast fastighetsägaren själv som kan beviljas att sota själv/av annan entreprenör) oftast genom ett telefonsamtal. Räddningstjänsten kontrollerar även om den som har anlitats till att sota fastigheten är behörig att få göra det.

Vad det gäller kostnaden för sotning är det endast, den av kommunen utsedda sotaren som har skyldighet att följa de av Kommunfullmäktige fastställda sotningstaxorna.

Medgivandet om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte blivit utförd från ett brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Om fastigheten byter ägare måste det anmälas till den kommunala sotare och ansökningen måste sökas om.

 

Kontakt

Finn Jensen
Stf. Räddningschef RFET

Tfn: 0471-24 98 82
E-post: Finn Jensen

Besöksadress:
Industrigatan 1, 385 34 Torsås

Postadress:
Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås
Box 42
361 21 Emmaboda

 
 

Kontakt

Niclas Karlsson

Niclas Karlsson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0471-24 98 93 alt 076-765 78 60 
E-post: Niclas Karlsson

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se