Ny naturvårdsplan för Torsås kommun 2018-2019

Arbetet med en uppdaterad naturvårdsplan är på gång!

Torsås kommun har idag en naturvårdsplan för hela kommunen, antagen 2007-05-15. Planen innehåller beskrivningar och ibland även praktiska åtgärder för natur med ett juridiskt skydd. De planerade åtgärderna som beskrivs i planen har sedan programmet antogs 2007 till viss del förändrats liksom synen på naturskyddet. Kommunen behöver därför sammanställa och beskriva de naturskyddsområden som finns i Torsås kommun, vilket kommer att ske med hjälp av en extern naturspecialist.

 

Inför framtagandet av den nya översiktsplanen behöver kommunen redovisa hur naturskyddsområden planeras att tillgodoses och utvecklas på översiktlig nivå. Framtagandet av underlag är en grund för att kunna hantera eventuella konflikter mellan riksintresse för naturvård och planerad exploatering, vilket behövs för att kunna uppfylla den kommunala verksamhetens behov inom samhällsplaneringen. Arbetet planeras att genomföras under perioden juni 2018 till och med april 2019.

 

Steg 1

Som ett första steg kommer ett lättillgängligt underlag tas fram som ger vägledning och kunskap om Torsås kommuns utpekade naturskyddsområden. Underlaget kommer att tas fram genom inventering och sammanställning av redan befintlig information, där senaste version av Länsstyrelsen i Kalmar läns ”Planeringsunderlag inom naturvårdsområdet” kommer att användas som vägledning. Mycket information finns även i den befintliga naturvårdsplanen, Artportalen m.m.

Steg 2

Som ett andra steg kommer en naturvärdesbedömning utföras för kommunens utpekade naturskyddsområden utifrån värderingsgrunder. Bedömningen kommer att presenteras och diskuteras tillsammans med förtroendevalda, tjänstemän inom berörda verksamheter samt särskilt inbjudna föreningar. Områdena ska sedan klassificeras utifrån naturvärdesbedömningen. Avstämningsmöten kommer därefter att ske där förslag på klassificeringen för respektive område kan presenteras. Genom klassificeringen kan sedan kommunens ställningstaganden inom specifika områden utformas för att sedan ligga till grund för framtida samhällsplanering i form av exempelvis skydds- och bevarandeåtgärder för respektive område.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-10-09
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se