samlingsbild miljömålMiljömål

MiljömålGenerationsmålet är det övergripande målet för svensk miljöpolitik, målet säger följande ”till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.  Miljömålsarbetet sammanfattas i ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som har fastslagits av riksdagen. Till varje miljökvalitetsmål finns det ett antal satta etappmål. Etappmålen är till för att underlätta arbetet för att nå det slutliga målet men även visa de prioriterade områden som vi ska arbeta med.

Vissa mål är vi beroende av att EU och resten av världen tar ställning för att kunna uppnå målet, t.ex. minskning av skadliga utsläpp. Alla mål finns sedan nerskalade till regionala miljömål och lokala miljömål.

I Torsås kommun finns en miljöplan som antogs av kommunfullmäktige 2003-06-18 § 55. Det finns också andra antagna planer som jobbar mot att klara av miljömålen dock är inte planerna direkt kopplade till arbetet med miljömålen.

För att tydligare visa vad kommunen arbetar med och vad du som privatperson, företagare eller organisation kan göra för att hjälpa till att nå målen, kommer du att kunna se på kommunens hemsida kopplingen till varje miljömål.

Varje verksamhet som beskrivs på vår hemsida relaterar till någon elle flera miljömål. Dessa mål beskrivs med bild som är länkad till sin förklaring på den nationella hemsidan: Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen.

grön linje

 Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning Ett rikt odlingslandskap

Senast uppdaterad 2013-06-04

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se