Kris och säkerhet

Kommunens roll i krishanteringssystemet
En allvarlig krissituation kan innebära att vardagen slås sönder. Individer, grupper eller ett helt samhälle kan för kortare eller längre tid tappa fotfästet i tillvaron. Då gäller det att ha en fungerande beredskap och en organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information.

Kommuners skyldigheter i krishanteringssystemet regleras av Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) som gäller från 2006-09-01. 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Exempel på extraordinära händelser:
• Estoniakatastrofen 1994
• Diskoteksbranden i Göteborg 1998
• Snöovädret i Gävle 1998
• Tsunamikatastrofen 2004
• Stormen Gudrun 2005

Den nya lagen ställer ökade och nya krav på kommunen. Kommunens uppgift är att vid en extraordinär händelse se till verksamhet som inte tål avbrott kan genomföras. Lagen syftar till att fler aktörer i samhället ska analysera händelser som visserligen inträffar mycket sällan men som får stora konsekvenser. Det handlar om att ha förutsett hot och risker, att känna sin roll, ha planerat, utbildat sig och övat.

Nyckelordet är att vara FÖRBEREDD.

Senast uppdaterad 2019-04-18
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se