Folkhälsa

Garpen Hälsa berör alla individer, under alla skeden i livet! Arbetet för att utveckla och förbättra livsvillkor, levnadsvanor och miljö är därför av största vikt för att få en hälsosam befolkning.

Folkhälsoinstitutet i Sverige har tagit fram elva folkhälsomål som de aktivt arbetar med för att förbättra folkhälsan i Sverige. Du kan läsa mer om dessa mål bland länkarna här till höger.

Målet för folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla i befolkningen. God livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen är kännetecken på en god folkhälsa.

Folkhälsoarbetet har stor betydelse för samhällsutvecklingen och för att nå framgång i folkhälsoarbete krävs ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att man utgår från det friska och arbetar med att förstärka detta.


Senast uppdaterad 2013-03-20

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se