Dagvatten

Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten. I områden med ett utbyggt dagvattensystem avleds dagvatten i särskild dagvattenledning till en närliggande recipient. I övriga områden tas vattnet om hand på den egna tomten. Observera att det enligt ABVA för Torsås kommun inte är tillåtet att avleda dagvatten till spillvattenledning.

Information om bortkoppling av felkopplat dagvatten

Det pågår ett arbete för att minska mängden tillskottsvatten i ledningsnätet för spillvatten (avloppsvatten) och en del i detta arbete är att inventera felkopplad takavrinning. I områden utan ett utbyggt dagvattensystem görs en inventering av fastigheters stuprännor. Stuprännor som går ner i marken är en indikation på att takvattnet kan vara kopplat på spillvattennätet. För att fastställa hur stuprännorna är kopplade färgas spolvatten med ett läcksökningsmedel som ger en stark grön färg. Om fastigheten är felkopplad är fastighetsägaren skyldig att koppla bort sitt dagvatten från spillvattennätet och omhänderta vattnet på annat sätt. Mer information finns HÄR.

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten

I första hand rekommenderas att dagvatten tas om hand på den egna tomten, kallat LOD, Lokalt omhändertagande av dagvatten. Den enklaste formen av LOD är att leda ut vattnet på tomten för infiltration i marken eller att samla upp det i en tunna för bevattning. Stuprören som går ner i marken ska då kapas vid marknivå, pluggas och fyllas över. Detta för att förebygga framtida påkoppling. För att undvika att vatten ansamlas vid husgrunden kan det ledas en bit ut i tomten. OBS! det är inte tillåtet att leda vatten till grannens tomt eller ut på gatan.

  

I broschyren LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten, råd tips och inspiration! finns fler exempel på hur man kan utforma en LOD-anläggning. Låt dig inspireras!

 

 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se