Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Kalmar län

Södra KärrSyftet är med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata. Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10 §102 att anta detaljplanen. Den vann därefter laga kraft 2013-12-02.

 

Utställning

Kungörelser

Samrådsredogörelse

behovsbedömning av MKB
planbeskrivning
plankarta

genomförandebeskrivning

utredningar
dagvattenhantering
geoteknisk utredning
inventering rödlistade arter
trafikutredning

Antagande
Utlåtande

Planbeskrivning
Plankarta
Genomförandebeskrivning

 

Senast uppdaterad 2014-04-15
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se