Detaljplan för Järnsida 1:2 m fl, Torsås kommun Kalmar län

JärnsidaSyftet med detaljplanen var att, i samband med utbyggnad av VA i området, även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och att reglera pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10 §100 att anta detaljplanen.

Utredningar
Dagvattenhantering
Geoteknisk utredning
Inventering rödlistade arter
Trafikutredning

Antagandehandlingar
Utlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Genomförandebeskrivning

 

 

Senast uppdaterad 2017-07-04
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se