Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Förbudet gäller både företag och privatpersoner och det spelar ingen roll vilket avfall som eldas.

Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar av rök i omgivningen som kan orsakas vid öppen förbränning. Syftet är också att energin i avfallet ska användas, till exempel genom produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Att elda t.ex. plast, möbler, textiler, elavfall, metallskrot, trä, kartong, papper, däck, gummi, impregnerat trä, spånplattor eller spillolja är alltså inte tillåtet. Inte heller exempelvis trä, kartong och papper får eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Det enda undantaget är torrt trädgårdsavfall som i liten mängd kan eldas om eldningen inte orsakar störningar genom röken eller risk för spridning i området. Eldning av trädgårdsavfall ska ske kontrollerat och under bevakning.

Inom områden med detaljplan i Torsås kommun är det dock endast tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan vecka 40 och 17.

Straff och påföljder

Om Bygg- och miljönämnden får kännedom om att någon eldar avfall så kan nämnden besluta om förbud mot eldningen. Förbud får även förenas med vite.

Bygg- och miljönämnden är också skyldiga att anmäla misstanke om miljöbrott till polis- eller åklagarmyndigheten, t.ex. om eldning av avfall sker där det finns risk för utsläpp av ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö. För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år.

grön linje

 miljömål Frisk luft Miljömål- Giftfri miljö Miljömål- Grundvatten av god kvalitet Miljömål-God bebyggd miljö

 

 

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se