Cisterner

För att förhindra utsläpp eller läckage från oljepanna eller cistern finns det regler som gäller vid nyinstallation, återkommande kontroll och skrotning.

Installation

Vid installation eller uppställning av cisterner finns krav på att du anmäler
detta till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installationen. Använd gärna blanketten Anmälan installation av cistern som du hittar i högerspalten. Kravet på skriftlig anmälan gäller för följande installationer/uppställningar:

• cisterner i mark, med volym större än 1 m3.
• cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd).
• cisterner ovan mark, volym mer än 1 m3 men högst 10 m3, som är uppställda utomhus.
• förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde. 

Tillstånd

 Om du i yrkesmässig verksamhet hanterar mer än 3 m3 brandfarlig vätska utomhus måste du dessutom ha tillstånd från Räddningstjänsten (gäller inte vissa vätskor för uppvärmning eller elproduktion, tillstånd vid 50 m3). Vid yrkesmässig hantering inomhus och för hushållets behov är volymerna för krav på tillstånd lägre. Mer information och ansökningblankett finns hos Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. 

Cisterner inom vattenskyddsområde

 För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. föruto anmälningsplikt vid installation ställs också krav på invallning och dubbelmantlade ledningar. En invallning ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym eller minst den största cisternens volym. Invallningen ska vara tät, hållbar och vara utformad så att kontroll av cisternen är genomförbar. Det finns vissa undantag gällande invallning för cisterner som installerats före vattenskyddsområdets tillkomst.

Tekniska krav

Ska du förvara mer än 1 m3 miljöfarlig eller brandfarlig vätska måste cisternen uppfylla de tekniska krav som anges i Naturvårdsverkets och Sprängämnesinspektionens föreskrifter. Det innebär att cisternen ska vara tillverkad av material med mekaniskt betryggande egenskaper och vara försedd med den utrustning som behövs för att upprätthålla en god säkerhet. Anordningarna ska kunna motstå normala yttre påkänningar, vara täta samt vara motståndskraftiga mot in- och utvändig korrosion. Detta gäller även rör- och slangledningar som har kopplats till cistern.
Anordningarna ska vara anordnade, förlagda och installerade på ett från skyddssynpunkt lämpligt sätt. Anordningarna ska vara lätt åtkomliga för underhåll, tillsyn och kontroll. Mätare och andra instrument ska lätt kunna avläsas.

Besiktning

Alla cisterner i mark (större än 1 m3) och ovan mark (1-10 m3 inomhus eller utomhus) ska besiktigas regelbundet. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat besiktningsföretag. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternanordningen till dess att den skrotas.

Följande besiktningsintervall gäller:

12 år K-cisterner, skyddade S-cisterner utanför vattenskyddsområde.

6 år S-cisterner utanför vattenskyddsområde, S-cisterner utan invallning inom vattenskyddsområde, K-cisterner och skyddade S-cisterner med rörledningar av icke-korrosionsbeständigt material (sämsta delen avgör) utanför vattenskyddsområde.

3 år S-cisterner utan invallning inom vattenskyddsområde.

Förklaring till cisterntyper
• S-cistern är en cistern som saknar korrosionsskydd. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.
• K-cistern är en korrosionsskyddad cistern. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagd stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål
• Skyddad S-cistern är en cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du skicka ett intyg till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet så att cisternen kan avregistreras. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tömmas, rengöras och tas bort. När det finns risk för sättningsskador kan en markförlagd cistern lämnas kvar efter att man rengjort och sandfyllt cisternen. Blanketten "Anmälan installation/avinstallation av cistern för cisterner" finns under fliken blanketter till höger.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet om föroreningen.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till miljöenheten eller inte besiktigar din cistern enligt reglerna har bygg- och miljönämnden skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Blanketter

 Länk till blankett 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se