Torsås 2:60, Torsås 2:61 - Södra Torshammar

6241756480_img_0023

Kommunstyrelsen gav den 26 september 2017 (§207/17) Bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för handelsområdet i Torshammar. Syftet med detaljplanen är att bredda det nuvarande handelsområdets användbarhet genom att utöver handel tillåta icke störande verksamhet på den mark som idag är planlagd för handel, Området är centralt beläget i Torsås och områdets gestaltning påverkar upplevelsen av samhällets entré. Området gränsar åt alla håll mot kommunalägd mark planlagd som allmän platsmark.

Ett samråd har genomförts under perioden 2018-02-26 tom 2018-03-12.

Detaljplanen har gått från ett begränsat till ett normalt planförfarande och är nu ute för granskning.
Granskningsskedet pågår mellan 2018-03-26 - 2018-04-11.

Samrådsskede
»Behovsbedömning MKB
»Plan- och genomförandebeskrivning
»Plankarta

Granskningsskede
»Behovsbedömning MKB
»Plan- och genomförandebeskrivning
»Plankarta

Antagande
»Behovsbedömning MKN
»Plan- och genomförandebeskrivning
»Plankarta
»Laga kraft bevis

Genomförda utredningar
»PM - dagvatten
»PM - trafikalstring och buller
»PM - vattenflöde

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-28
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se