Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete


Socialförvaltningens kvalitets och ledningssystem är ett verktyg för att bibehålla och uppnå god kvalitet inom verksamheterna. 
Ledningssystemet består av flera delar som tillsammans ger stöd i att styra och leda för god kvalitet. 
Systemet ligger till grund för socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Det gemensamma ledningssystemet erbjuder en lättåtkomlig, lättförståelig dokumentation för ledningssystemet och därmed en helhet av verksamhetens 
kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet omfattar:
  • Samverkan
  • Dokumentationsskyldighet 
  • Systematiskt förbättringsarbete inklusive egenkontroll, riskanalys, avvikelser, synpunkter och klagomål
  • Processer, aktiviteter och rutiner
Klicka på bilden för att komma till dokumentet
Kvalitetsledningssystem

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Socialförvaltningen säkerställer genom kvalitetsledningssystemet att medarbetarna har den kompetens och de färdigheter som verksamheten kräver. Personalen har en skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se