Frågor och svar från VA-möte

Den 2 februari 2017 hölls ett möte om kommunalt vatten och avlopp till Kvilla. På mötet diskuterades bland annat förbudet mot användning av icke godkända avlopp. Många hade frågor och för att ge så tydliga och klara besked som möjligt väljer vi här att lägga ut frågorna och svaren.

Gäller förbudet även för oss som ingår i det kommunala verksamhetsområdet? Tänk om!
Svar: Vi har valt att hantera alla med bristfälliga avloppsanläggningar lika. Genom att sätta samma tid för alla fastighetsägare vare sig man är inom eller utanför ett kommunalt verksamhetsområde. Förbudet sätts på 1,5 år. Sedan tidigare har vi erfarenhet av att inte alla kopplar på sig trots att avgiften till VA-kollektivet har betalats. Tekniska nämnden kräver in avgiften, men kräver inte att man kopplar på sig. Ansvaret att alla med ett behov är kopplade till en godkänd avloppsanordning ska säkerställas av Bygg- och miljönämnden.

Kommer alla att få förbud - även fritidsboende?
Svar: Ja, om det finns behov och avloppet är bristfälligt.

Krävs ett abonnemang för vatten om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet och man inte vill ha kommunalt vatten?

Svar: OBS vid mötet gavs ett felaktigt svar, rätt svar nedan:
Är man inte intresserad av dricksvatten behöver man inte koppla in vattenledningarna. För närvarande är anslutningskostnaden 20 procent lägre om man väljer bort dricksvatten. Ingen fast kostnad eller förbrukningsavgift för vatten tas då ut. Avloppet är obligatoriskt.

Kan man koppla in sig från trekammarbrunnen?
Svar: Nej, man måste koppla på sig innan slambrunnen. Annars behöver brunnen slamtömmas regelbundet då slammet hamnar i brunnen.

Alla har kanske inte råd. Samarbetar kommunen med bankerna?
Svar: Nej, kommunen har inget samarbete med bankerna. Om behov finns och kan visas tillåter lagen avbetalning på tio år.

När huvudledningarna dras på privat mark, får man då någon ersättning?
Svar: Kommunen kommer att begära ledningsrätt för huvudledningarna och överföringsledningen. Intrångsersättningen bestäms av Lantmäteriet och kommer att betalas ut som ett engångsbelopp.

Hur djupt läggs ledningen?
Svar: Servisledningen läggs på 120 centimeters djup. Ligger ledningarna med självfall så kan de behöva läggas djupare.

Vilken storlek är det på huvudledningen?
Svar: Storleken på huvudledningarna är ännu inte helt fastställt. Från bostad till förbindelsepunkten har avloppsledningen normalt en dimension på 110 millimeter och vattenledningen 32 millimeter.

Kan ni inte samverka för att få fiber ilagt samtidigt?

Svar: Absolut, just nu arbetar kommunen för att möjliggöra tillgång till fiber till alla företag och invånare i hela kommunen. Alla möjligheter till samförläggning av kanalisation beaktas. Förhandling pågår med flera aktörer kring utbyggnad av fiber. Antalet intressenter, kommersiellt intresse och statliga bidrag är viktiga delar i arbetet framåt. Fiberarbetet hanteras separat och kommer inte att belasta VA-kollektivet. Anmäl ditt intresse för fiber här på kommunens hemsida, klicka här.

Hur gör man om man ligger utanför verksamhetsområdet, men vill ansluta sig?
Svar: Skriv ett mail till kommunen (info@torsas.se) eller anmäl dig direkt på följande blankett Anmälan om anslutning till kommunalt VA (PDF).

Om man lägger överföringsledningen i gamla järnvägsbanken skulle man kunna få till en gång- och cykelväg direkt till Torsås?
Svar: Bra idé, men kostnaderna kan inte läggas på utbyggnaden av vatten och avlopp till Kvilla. Det måste till särskilda pengar för detta. Vi har inget uppdrag från politikerna på att titta på en sådan lösning. Ni kan skriva till Tekniska nämnden eller Kommunfullmäktige och väcka frågan. Det är viktigt att politiken får veta vad ni tycker.
 

Felanmälan

kommunalt vatten och avlopp

Dagtid: 0486-331 00
Övrig tid: 070-249 40 20 (jour)

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se