För företag

Här har vi sammanställt några av de möjligheter som finns gällande ekonomiskt stöd till dig som företagare. Som sagt, detta är några av de möjligheter som finns. Hör av dig till oss om du vill veta mer. I länklistan till höger hittar ni ännu fler.

Energimyndigheten
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Myndigheten utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Affärsutvecklingsstöd
Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Myndigheten stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag
Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupad studie inför energieffektiva investeringar. Företaget kan också gå med i ett energieffektiviseringsnätverk.

Internetfonden
Hos Internetfonden kan man ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige.

Internetfonden stödjer inte projekt som syftar till att enbart resultera i vinstdrivande affärsverksamhet. Generella driftsstöd för verksamheter godkänns inte. Fonden stödjer inte arrangerande av evenemang om det inte är en del av ett större projekt. Rena resebidrag ges inte.

Jordbruksverket
Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet som administreras av Jordbruksverket. Det finns företags- och projektstöd. Ett företag kan exempelvis få stöd för att göra investeringar eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Exempelvis kan landsbygdsföretagare söka stöd för att utveckla och bredda verksamheten så att den leder till fler arbetstillfällen. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar.

Migrationsverket
Migrationsverket administrerar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Verket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket har olika bidrag inom sitt verksamhetsområde, bland annat EU-bidrag.

Regionförbundet Kalmar län
Regionförbundet stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och landsbygdsutveckling. Syftet är att på olika sätt stimulera till tillväxt, öka attraktionskraften i länet och finna nya vägar mot framtiden.

Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Tillväxtverket
Tillväxtverkets stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Detta görs genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Senast uppdaterad 2017-01-25
 

Kontakt

Anders Adelgren
Projektsamordnare

Tfn: 0486-333 82
E-post: Anders Adelgren

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se