Program för Torsås 2:42, 6:8 med flera, Konsumkvarteret

Kvarteret ligger mitt i centrala Torsås och består av byggnader för två matbutiker, systembolag, pizzeria, bokhandel samt tillhörande parkeringar med mera.

Den nu gällande detaljplanen består till stor del av av prickmark och det kan vara ett hinder vid en eventuell utveckling av centrala Torsås. Bygg- och miljönämnden beslutade därför den 2015-11-18 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Ett program kan vara det första steget - ett tidigt skede - i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget.

Inför framtagandet av programhandlingen har kommuninvånare, besökare, fastighetsägare, boende och tjänstemän samlats för tidig dialog och idéutveckling av ett levande centrum. Resultatet redovisas nedan.

Programsamråd samt informationsmöten hölls sommaren 2018. Under programsamrådstiden fanns möjlighet att yttra sig.

Det färdiga planprogrammet lämnades i januari 2019 tillbaks till kommunstyrelsen.

img_1972

 

Tidig dialog

»Enkät
»Dialogmöte 1
»Dialogmöte 2
»Dialogmöte 3

 Programsamrådsskede
»Behovsbedömning av MKB
»Program

 

Senast uppdaterad 2019-05-24
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se