Söderåkra 7:1 m fl - apoteket

De nuvarande detaljplanerna för detta område är Söderåkra 7:1, 2:21 m fl (laga kraft 1993-02-18) samt Söderåkra kyrkotrakt (laga kraft 1954-03-25). Planerna delar fastigheten i två delar.

Den södra detaljplanen fastställer att områdets södra del kan användas för parkering. Parkeringsområdet tillkom i samband med att grannfastigheten planlades för bostäder och är nödvändig för att kunna använda området för den mängd bostäder som området är planlagt för.

I detaljplanen för områdets norra del fastställs användningen av byggnaden som tidigare varit apotek till bostad. Idag sker livsmedelstillverkning på fastigheten.

Detta har uppmärksammats i samband med bygglovsgivning - vid en utökning av livsmedelstillverkningen har endast ett tillfälligt bygglov om fem år kunnat ges.

Bygg- och miljönämnden beslutade därför den 2015-09-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Planhandlingar kommer under planprocessen att publiceras här på hemsidan.

 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se