Bildningsförvaltningens värdegrundsarbete

I bildningsförvaltningens uppdrag ingår det att förmedla kunskaper och de grundläggande demokratiska värdena till barn och elever, vilka behövs för att de ska kunna leva och verka som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. I en strävan att fullfölja uppdraget på bästa sätt har bildningsförvaltningen i Torsås kommun under läsåret 2014/2015 genomfört ett värdegrundsarbete för samtlig personal inom organisationen. En gemensam värdegrund är en central förutsättning för en ökad samsyn på lärande samt framgång i vårt arbete.

Att ta fram en gemensam värdegrund är ett arbete där vi tillsammans skapar de förhållningssätt och den tillit som krävs för att lyckas nå visioner och mål. Hur vi exempelvis ska vara mot varandra, våra barn och elever samt våra besökare påverkas av vår värdegrund och det är därför viktigt att samtliga inom bildningsförvaltningen utgår från gemensamma värden för att uppvisa både tydlighet och trovärdighet.

Tillsammans har bildningsförvaltningens personal enats om värdeorden:

Delaktighet – Utveckling – Tydlighet - Trygghet

Även bildningsnämnden har 2015-05-12 § 65 beslutat att ställa sig bakom bildningsförvaltningens värdegrundsarbete och låta värdgrundsorden Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet bli centrala i nämndens verksamhet.

 

 

Senast uppdaterad 2017-10-25
 

Våra värdeord

  • Delaktighet
  • Utveckling
  • Tydlighet
  • Trygghet
 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se