Gatunamn och adressättning

I Torsås kommun är det bygg- och miljönämnden som beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen.

När nya områden tillkommer, nya tomter bildas eller nya gator och vägar byggs så krävs nya gatu- eller vägnamn och adresser. Tidig adressättning vid nybyggnation är viktig för många verksamheter och behövs till exempel för att kunna göra en flyttningsanmälan.

Information om nya gatu- eller vägnamn och adresser registreras i ett rikstäckande byggnads-, adress- och lägenhetsregister, BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet), som finns hos Lantmäteriet i Gävle. Registret utnyttjas av ett stort antal instanser och myndigheter som till exempel Räddningstjänsten, Polisen och Skatteverket.

När man väljer namn för kvarter, gator och torg brukar man ta hänsyn till ortens historia, geografi, flora och fauna. Även män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats kan få gator, platser, gårdar och torp uppkallade efter sig. Enligt 4 § Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. ska god ortnamnssed iakttas. Bland annat innebär det att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat samt påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.

Lag (1988:950) Om kulturminnen m.m.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-03-05
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se