Granskningar 2014

Granskning av flyktingmottagandet
Bedriver socialnämnden och bildningsnämnden en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd?

Finns en ändamålsenlig och effektiv verksamhet avseende återsökning från staten av kostnader för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd?

>> Granskning av flyktingmottagandet (PDF)Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter
Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter ska uppstå, med påföljd att förtroendet för kommunerna skadas. Revisionen kan peka på risker och på behovet av väl fungerande intern kontroll.

”Vi bedömer att kommunstyrelsen till övervägande del säkerställer att den interna kontrollen till skydd för oegentligheter är tillräcklig.”

>> PWC:s granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter (PDF)

 

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

”Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.”

>> PWC:s granskning av delårsrapport 2014 (PDF)

 

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten
Revisorerna i Torsås kommun har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att granska kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

”Vi bedömer att bildningsnämndens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten huvudsakligen är tillräcklig.”

>> PWC:s granskning av kultur- och fritidsverksamheten (PDF)

 

Granskning av årsredovisning 2013
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

>> PWC:s granskning av årsredovisning 2013 (PDF)

 

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen har kommunerna att ta fram särskilda mål, verksamhetsmål och finansiella mål, samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om mål och riktlinjer. Detta ställer krav på dels den beredande processen till grund för beslut, samt de processer som ligger till grund för att följa upp och utvärdera verksamheten.

Detta utgör en väsentlig del i kommunens ledning och styrning av verksamheten, och kommunens revisorer har ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv beslutat att granska kommunens målstyrning.

>> PWC:s granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning (PDF)

Senast uppdaterad 2015-02-13
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se