Granskningar 2013

Granskning av verkställandet av KF:s beslut

Vi bedömer att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på att merparten av beslut av uppdragskaraktär fattade år 2010 -2012 har verkställts och att kommunstyrelsen har dokumenterade rutiner för uppföljning av att beslut verkställs.

>> PWC:s granskning av verkställande KF-beslut (PDF)


Granskning av delårsrapport
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:
- Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen.
- Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av att de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt inte kommer att uppnås.
- Vi kan inte göra någon bedömning av möjligheterna att nå de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har fastställt utifrån rapporteringen i delårsrapporten.

I 2013 års revisionsplan ingår följande granskningar:

>> Granskning av Torsås kommuns delårsrapport 2013 (PDF)


Senast uppdaterad 2013-12-05
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se