Granskningar 2012

Granskning av årsredovisning 2012
Syftet med granskningen som är lagstadgad är att bedöma om:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

>> Granskning av Torsås kommuns årsredovisning 2012 (PDF)Revisionsberättelse för år 2012

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnder. Vi har också i egenskap av lekmannarevisor i kommunens bolag granskat dessa.

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

>> Revisionsberättelse 2012 (PDF)Granskning av biståndshanläggning
Torsås kommuns revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC uppdraget att granska biståndshandläggningen inom äldreomsorgen. Granskningen har genomförts genom intervjuer, studier av dokumentation samt stickprovsgranskning av 15 individärenden.

>> PWC:s granskning av Biståndshandläggning inom äldreomsorgen (PDF)

>> Revisionsrapport av Biståndshandläggning inom äldreomsorgen (PDF)


Granskning av administrativa processer
PwC Kommunal Sektor har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun genomfört en granskning av kvalitet och effektivitet i de administrativa processerna avseende ekonomi-, löne- och nämndsadministration. Syftet med granskningen är att granska effektiviteten i de utvalda processerna samt att ge ett underlag för att utveckla de delprocesser där problemföreligger. Syftet har även varit att ge ett underlag för bedömning av hur mycket tid som används till all administration och hur det förhåller sig jämfört med andra kommuner.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunen i huvudsak har ändamålsenliga processer avseende ekonomi-, löne- och nämndsadministration. Vi gör dock bedömningen att det finns ett antal områden med förbättringsmöjligheter.

>> PWC:s granskning av administrativa processer (PDF)

>> Revisionsrapport granskning av administrativa processer (PDF)


Granskning av delårsrapport
Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

- Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsens bedömning, förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

- Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsens bedömning, förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

I 2012 års revisionsplan ingår följande granskningar:

>> Granskning av Torsås kommuns delårsrapport 2012 (PDF)

>> Revisorerna utlåtande avseende delårsrapport 2012 (PDF)


Senast uppdaterad 2013-04-25
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se