SkeppevikDetaljplaneändring för Björkenäs 1:1 - Skeppevik

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har rubricerat tillägg till detaljplan

upprättats. Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande.

Syftet med en ändring av detaljplanen för Björkenäs 1:1 m fl är att, inom ramen för den ursprungliga planidén tillåta byggnad vars användning påkallar avloppsledning inom planområdet.

Detaljplaneändringen antogs den 2013-08-20 av bygg- och miljönämnden.

Antagandehandlingar
Utlåtande
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Tillägg till plankarta

Senast uppdaterad 2016-06-15
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se