Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade.

Ansökan om parkeringstillstånd görs hos kommunen. Ansökningsblankett kan beställas från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Allmänna regler

Parkeringstillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela landet. Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Giltighet

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

  • under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering
  • under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, till exempel taxizon, vändzon, lastzon, etc.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har dock beslutat att inte ta ut någon parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd. Kontakta den kommun du avser att resa till för att ta reda på vad som gäller där.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.

Förlust eller stöld av parkeringstillstånd anmäls till kommunen, som utfärdar nytt tillstånd. Förlorat eller stulet tillstånd polisanmäls och spärras genom kommunens försorg. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Körkort eller legitimation kan krävas vid hämtning av tillstyrkt tillstånd. Tillståndet utlämnas på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun.

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas. 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-01-28
 

Kontakt

Anne-Charlott Harrysson     Assistent

Tfn:0486-332 13
E-post: Anne-Charlott Harrysson

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se