Granskningar 2010

I 2010 års revisionsplan ingår följande granskningar:

Granskning av VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse
Syftet med granskningen är att bedöma om planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv.
Ladda ner granskningsrapport (PDF)

Granskning av styrning och ledning inom bildningsnämndens ansvarsområden
Syftet med granskningen är att bedöma om bildningsnämndens styrning av verksamheterna är effektiv och ändamålsenlig?
Ladda ner ganskningsrapport (PDF)

Granskning av Torsås kommuns delårsrapport 2010
Syftet med granskningen som är lagstadgad är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat?
Ladda ner ganskningsrapport (PDF)

Granskning av årsredovisning 2010
Syftet med granskningen som är lagstadgad är att bedöma om:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-04-26
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se