Faderskap

Socialnämnden får, i samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds, meddelande från folkbokföringen om detta. Modern ombeds genom brev från socialförvaltningen, att ta kontakt för att bestämma en tid för föräldrarna att komma till socialförvaltningen och underteckna handlingarna. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna innan barnet är fött. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, görs även denna anmälan i samband med bekräftelsen.

Om det uppstår tveksamheter om vem som är barnets fader, finns möjligheter att göra en blodundersökning, som genomförs och bekostas genom socialförvaltningen. I vissa sällsynta fall fastställes faderskapet genom en dom i tingsrätten.

Det kan också inträffa att socialförvaltningen lägger ned en påbörjad faderskapsutredning, om det exempelvis inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömning.

Fastställande av faderskap görs av Socialsekreterare, Socialförvaltningen.

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se