Boende för personer med funktionsnedsättning

Vuxna

Bostad med särskild service för vuxna - gruppbostad
Syftet med att erbjuda särskilt boende är att tillgodose behovet av stöd och insatser dygnet runt.

Det finns flera varianter av bostäder i Torsås. Gemensamt är att bostaden skall vara anpassad till den enskildes behov och stärka självständigheten.

Kommunen har skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder, dvs. bostäder som är handikappanpassade eller bostäder med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.

I en gruppbostad skall finnas en fast kollektiv bemanning som skall täcka de boendes hela stödbehov av såväl omvårdnad som fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en ändamålsenlig verksamhet.

I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter

Vad kostar det att bo i gruppsbostad?
Den enskilde betalar för mat och hyra.

Barn- och ungdom

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom som behöver bo utanför föräldrahemmet
Barn som på grund av sitt funktionshinder och trots omfattande stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

  • Familjehem innebär att barnet bor i ett annat hem än det egna.
  • Bostad med särskild service för barn och ungdom innebär ett boende för flera barn med behov av särskilt stöd.

Det är i första hand omvårdnadsbehovet som styr valet av denna boendeform.
Placering såväl i familjehem som bostad med särskild service görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Båda boendeformerna skall utgöra en för barnet kompletterande varaktig uppväxtmiljö där föräldrahemmet finns med i bilden. Barnet skall kunna bo kvar till dess att gymnasieskolan avslutats, dvs. till ca 21 års ålder.

I insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter.

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement.

 

Kontakt

Tf områdeschef
Åse Wärnlund
 
Tfn: 0486-338 15
E-post: Åse Wärnlund
 

Socialförvaltningen
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se