eHälsa i Torsås kommun - Först ut Mobil dokumentation

Eva Svensson Distriktssköterska

eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Nu har vi tagit första steget i praktiskt genomförande

Ett Pilotprojekt med personal från olika arbetsgrupper inom Socialförvaltningen startar upp arbetet med mobil dokumentation.

I första etappen gäller det Sjuksköterskor-natt, hemsjukvårdsteam-hemtjänst, biståndshandläggare och personliga assistenter

 

Starten har föregåtts av planering, information och utbildning i system för personal. Samarbete mellan kontaktperson och IT för att säkerställa, sekretess, teknik och utrustning.

Kärnan i samordningsgruppen är Lena Skotheim, kontaktperson lokalt och mot Regionförbundet, Kerstin Jonskog-Bertilsson, MAS och Jonas Persson IT

 

Syftet är att berörd personal inom socialtjänsten ska kunna dokumentera och komma åt information mobilt

 

De delaktiga ser stora fördelar att kunna hämta information och att kunna dokumentera direkt när de befinner sig ute i verksamheten.

 

Citat: ”Det här kommer att underlätta mitt arbete avsevärt, jag ser bara fördelar” /Camilla P

Torsås kommun, Socialförvaltningen ingår i ett länsövergripande arbete med att införa e-tjänster*.
Det pågår 2012-2015 då målen ska vara uppfyllda,

De områden vi jobbar med är E-tjänster, Säker Roll och behörighet, Mobilitet, Trygghetslarm, NPÖ (Nationell Patient Översikt) Trygghet och service i hemmet

Har du synpunkter på vilka e-tjänster du tycker är intressanta för dig eller dina närstående är du välkommen att höra av dig.

E-tjänster kan vara att ersätta något tillsynsbesök från hemtjänsten med teknik. Gå gärna in på www.viktigvasteras.se/ehemtjanst för att se exempel från Västerås kommun.

E-tjänster kan också vara att ansöka och lämna information via kommunens hemsida.

Här hittar du information från Sveriges kommuner och landsting

*WIKIPEDIA:
Verket för Förvaltningsutveckling definierade offentliga E-tjänster som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet.
Denna service/tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. För att e-tjänsten ska anses vara offentlig krävs det att det är en offentlig myndighet som tillhandahåller tjänsten åt medborgare och företag


2014-04-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se